برای فعال سازی قابلیت پریست در نرم افزار CareCam Pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: