برای مشاهده تنظیمات ضبط تصویر روی مموری در نرم افزار CareCam Pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: