برای به اشتراک گذاشتن تصویر دوربین با نفرات دیگر در نرم افزار CareCam Pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: