برای مشاهده تنظیمات ساعت و تاریخ دوربین در نرم افزار CareCam Pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: