شماره تلفن : 88989652

تلفن همراه :09125014489

آدرس پستی :تهران – خیابان انقلاب- خیابان ایرانشهر – جنب خیابان اراک

کد پستی :889955662233