آدرس:
شیراز، خیابان زند، حدفاصل انوری و خیام، پاساژ فرجادیان، واحد 208
071-32326373