این انجمن فقط برای شرکت کنندگان دوره تعمیرات دوربین مداربسته می باشد.

خرید دوره