#2796
تیم فنی
سرپرست

سلام
تنظیمات مربوط به رنگ تصویر و با تنظیمات شب و روز دوربین دستکاری شده و به هم ریخته شده، دوربین را ریست کنید تا به تنظیمات اولیه برگردد.