#2914
zahra
سرپرست

این مورد ممکن است به خاطر لحیم سردی پایه های bnc باشه این مورد را بررسی کنید و پایه را با هویه و لحیم محکم کنید و در نهایت اگر با این کار درست نشد، باید برای بررسی به واحد فنی ارسال کنید