#2923

بله با لب تاب تصویر گرفتم تصویرش اکی بود دوربین سالمه چون با یه دستگاه دیگه هم تصویر گرفتم مشکل از این دستگاهه