#2957
تیم فنی
سرپرست

دلیل صورتی بودن رنگ تصویر در دوربین، خراب شدن IR cut هست که باید تعویض شود.