#3048
تیم فنی
سرپرست

نام کاربری و رمز دوربین ها به صورت پیش فرض
admin
123456
هست.