#3072

چک کردم دوربین ها 3 مگ بودن دستگاهم 2 مگ بود، میتونم دوربین ها رو به 2 مگ تغییر بدم؟ چجوری این کارو کنم؟