#3152
تیم فنی
سرپرست

سلام
نرم افزار به درستی نصب نشده، باید نرم افزار را حذف کنید و دوباره نصب کنید.