#3277
تیم فنی
سرپرست

بله این امر امکان پذیر هست باید تنظیمات تصویر را روی همیشه رنگی بگذارید