#3305
تیم فنی
سرپرست

همانطور که دستگاه به برق متصل است، دکمه default داخل دستگاه را به مدت ۷ ثانیه نگه دارید.