#3339
تیم فنی
سرپرست

در setting بخش about، ورژن نرم افزار نوشته شده.