#7566

سلام من این مشکل را بصورت منقطع دارم یعنی با شروع تاریکی زمانی دارم تصویر وزمانی قطع میشه منظم هم نیست