امکانات هوشمند - تعقیب
دوربین رو به دنبال سوژه ها بفرست!

در صورت وجود چند جسم متحرک در کادر تصویر ، دوربین اولین حرکت را به عنوان هدف شناسایی کرده و دنبال می کند. 

کنترل دوربین با موبایل

با خارج شدن سوژه متحرک از کادر تصویر ، دوربین هدف متحرک بعدی را انتخاب و دنبال می کند. 

کاربرد های چرخش دوربین