امکانات هوشمند - چرخش
بدون محدودیت ببین!

با استفاده از امکان چرخش 335 درجه در محور افقی و 90 درجه در محور عمودی امکان پوشش کامل محیط را خواهید داشت.

کنترل دوربین با موبایل

قابلیت چرخش به اطراف امکان نظارت و کنترل در یک محیط را از زوایای مختلف فراهم می کند.

کاربرد های چرخش دوربین