برای تنظیم کردن تاریخ و ساعت دوربین در نرم افزار V380 pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: