برای فعال سازی قابلیت پریست در نرم افزار V380 pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: