برای فعال کردن تعقیب هدف در نرم افزار V380 Pro، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: