برای مشاهده تنظیمات انتقال تصویر بدون اینترنت و استفاده از وای فای داخلی دوربین در نرم افزار YCC365 Plus، مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: