جهت استفاده از قابلیت صدای دو طرفه در نرم افزار Ycc365 Plus مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: