جهت فعال کردن قابلیت تعقیب هدف در نرم افزار Ycc365 Plus مشابه ویدیو آموزشی زیر عمل کنید: